TUẤN, Nguyễn Mạnh; ĐỊNH, Võ Hà Quang. ĐÁNH GIÁ ỨNG DỤNG IOT TRONG LĨNH VỰC CHUỖI CUNG ỨNG TẠI VIỆT NAM. JBIS, [S.l.], n. 1, dec. 2017. Available at: <http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/123>. Date accessed: 19 june 2024.