Tuấn, N., & Định, V. (2017). ĐÁNH GIÁ ỨNG DỤNG IOT TRONG LĨNH VỰC CHUỖI CUNG ỨNG TẠI VIỆT NAM. JBIS, (1). Retrieved from http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/123