Tuấn, N., & Định, V. 2017 Dec 5. ĐÁNH GIÁ ỨNG DỤNG IOT TRONG LĨNH VỰC CHUỖI CUNG ỨNG TẠI VIỆT NAM. JBIS. [Online] :1