Tuấn, Nguyễn, & Võ Hà Quang Định. " ĐÁNH GIÁ ỨNG DỤNG IOT TRONG LĨNH VỰC CHUỖI CUNG ỨNG TẠI VIỆT NAM." JBIS [Online],.1 (2017): n. pag. Web. 15 Jun. 2024