Tuấn, Nguyễn, AND Định, Võ. " ĐÁNH GIÁ ỨNG DỤNG IOT TRONG LĨNH VỰC CHUỖI CUNG ỨNG TẠI VIỆT NAM" JBIS [Online], Number 1 (5 December 2017)