Phụng, T. (2017). HỆ THỐNG THÔNG TIN TẠO LỢI THẾ CẠNH TRANH. JBIS, (1). Retrieved from http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/124