Phụng, T. 2017 Dec 5. HỆ THỐNG THÔNG TIN TẠO LỢI THẾ CẠNH TRANH. JBIS. [Online] :1