Phụng, Thái. " HỆ THỐNG THÔNG TIN TẠO LỢI THẾ CẠNH TRANH." JBIS [Online],.1 (2017): n. pag. Web. 19 Jun. 2024