Phụng, Thái. " HỆ THỐNG THÔNG TIN TẠO LỢI THẾ CẠNH TRANH" JBIS [Online], Number 1 (5 December 2017)