Định, V. (2017). MÔ HÌNH HÓA QUY TRÌNH KINH DOANH. JBIS, (1). Retrieved from http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/125