Huy, B. (2017). KỸ THUẬT PHÂN CỤM DỮ LIỆU. JBIS, (1). Retrieved from http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/126