Huy, Bùi. " KỸ THUẬT PHÂN CỤM DỮ LIỆU." JBIS [Online],.1 (2017): n. pag. Web. 16 Jun. 2024