Huy, Bùi. " KỸ THUẬT PHÂN CỤM DỮ LIỆU" JBIS [Online], Number 1 (5 December 2017)