Tuấn, N. (2017). KIẾN TRÚC ZACHMAN VÀ TOGAF. JBIS, (1). Retrieved from http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/127