Tuấn, Nguyễn. " KIẾN TRÚC ZACHMAN VÀ TOGAF." JBIS [Online],.1 (2017): n. pag. Web. 19 Jun. 2024