PHƯƠNG, Trương Việt. QUẢN LÝ LUỒNG CÔNG VIỆC. JBIS, [S.l.], n. 1, dec. 2017. Available at: <http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/128>. Date accessed: 21 may 2024.