Phương, Trương. " QUẢN LÝ LUỒNG CÔNG VIỆC" JBIS [Online], Number 1 (5 December 2017)