THỊNH, Trần Lê Phúc. LEAN SIX SIGMA: MÔ HÌNH CẢI TIẾN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG. JBIS, [S.l.], n. 1, dec. 2017. Available at: <http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/129>. Date accessed: 16 june 2024.