Thịnh, T. (2017). LEAN SIX SIGMA: MÔ HÌNH CẢI TIẾN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG. JBIS, (1). Retrieved from http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/129