Thịnh, T. 2017 Dec 5. LEAN SIX SIGMA: MÔ HÌNH CẢI TIẾN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG. JBIS. [Online] :1