Thịnh, Trần. " LEAN SIX SIGMA: MÔ HÌNH CẢI TIẾN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG." JBIS [Online],.1 (2017): n. pag. Web. 19 Jun. 2024