Thịnh, Trần. " LEAN SIX SIGMA: MÔ HÌNH CẢI TIẾN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG" JBIS [Online], Number 1 (5 December 2017)