Ngân, ., Đức, H., Tuấn, H., & Trí, N. (2017). XÂY DỰNG THƯ VIỆN HÀM HỖ TRỢ DẠY VÀ HỌC MỘT SỐ BÀI TOÁN ỨNG DỤNG TRONG THỐNG KÊ. JBIS, (1). Retrieved from http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/130