Ngân, Đoàn, Đức, Huỳnh, Tuấn, Hoàng, AND Trí, Nguyễn. " XÂY DỰNG THƯ VIỆN HÀM HỖ TRỢ DẠY VÀ HỌC MỘT SỐ BÀI TOÁN ỨNG DỤNG TRONG THỐNG KÊ" JBIS [Online], Number 1 (5 December 2017)