PHƯ, Nguyễn Đình; TRANG, Hoàng Thị Kiều. TOÁN MỜ VÀ VÀI ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ. JBIS, [S.l.], dec. 2015. Available at: <http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/71>. Date accessed: 22 july 2024.