Phư, Nguyễn, & Hoàng Thị Kiều Trang. " TOÁN MỜ VÀ VÀI ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ." JBIS [Online], (2015): n. pag. Web. 22 Jul. 2024