Phư, Nguyễn, AND Trang, Hoàng. " TOÁN MỜ VÀ VÀI ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ" JBIS [Online], (18 December 2015)