LỘC, Trần Phước. CHUYỂN ĐỘNG BROWN PHÂN THỨ VÀ TÀI CHÍNH ĐỊNH LƯỢNG. JBIS, [S.l.], dec. 2015. Available at: <http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/72>. Date accessed: 22 july 2024.