Lộc, T. (2015). CHUYỂN ĐỘNG BROWN PHÂN THỨ VÀ TÀI CHÍNH ĐỊNH LƯỢNG. JBIS, . Retrieved from http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/72