Lộc, Trần. " CHUYỂN ĐỘNG BROWN PHÂN THỨ VÀ TÀI CHÍNH ĐỊNH LƯỢNG." JBIS [Online], (2015): n. pag. Web. 22 Jul. 2024