Lộc, Trần. " CHUYỂN ĐỘNG BROWN PHÂN THỨ VÀ TÀI CHÍNH ĐỊNH LƯỢNG" JBIS [Online], (18 December 2015)