NGA, Lê Thị Quỳnh; TUẤN, Nguyễn Mạnh. XÂY DỰNG GỢI Ý CHỌN LỰA PHẦN MỀM CHO CÔNG TY KHỞI NGHIỆP. JBIS, [S.l.], dec. 2015. Available at: <http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/73>. Date accessed: 22 july 2024.