Nga, L., & Tuấn, N. (2015). XÂY DỰNG GỢI Ý CHỌN LỰA PHẦN MỀM CHO CÔNG TY KHỞI NGHIỆP. JBIS, . Retrieved from http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/73