NGA, Lê Thị Quỳnh; TUẤN, Nguyễn Mạnh. PHÁT TRIỂN TẬP SAN TIN HỌC QUẢN LÝ TRÊN NỀN TẢNG HỆ THỐNG OJS TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM. JBIS, [S.l.], dec. 2015. Available at: <http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/74>. Date accessed: 22 july 2024.