Nga, L., & Tuấn, N. (2015). PHÁT TRIỂN TẬP SAN TIN HỌC QUẢN LÝ TRÊN NỀN TẢNG HỆ THỐNG OJS TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM. JBIS, . Retrieved from http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/74