Nga, L., & Tuấn, N. 2015 Dec 18. PHÁT TRIỂN TẬP SAN TIN HỌC QUẢN LÝ TRÊN NỀN TẢNG HỆ THỐNG OJS TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM. JBIS. [Online] :