Nga, Lê, & Nguyễn Mạnh Tuấn. " PHÁT TRIỂN TẬP SAN TIN HỌC QUẢN LÝ TRÊN NỀN TẢNG HỆ THỐNG OJS TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM." JBIS [Online], (2015): n. pag. Web. 22 Jul. 2024