Nga, Lê, AND Tuấn, Nguyễn. " PHÁT TRIỂN TẬP SAN TIN HỌC QUẢN LÝ TRÊN NỀN TẢNG HỆ THỐNG OJS TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM" JBIS [Online], (18 December 2015)