HUẤN, Đoàn; THUÂN, Nguyễn Đình. XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH RỦI RO BẰNG TÍCH HỢP LOGIC MỜ VÀ THUẬT TOÁN GOM CỤM MỜ CẢI TIẾN FCM-R. JBIS, [S.l.], dec. 2015. Available at: <http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/75>. Date accessed: 22 july 2024.