Huấn, ., & Thuân, N. (2015). XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH RỦI RO BẰNG TÍCH HỢP LOGIC MỜ VÀ THUẬT TOÁN GOM CỤM MỜ CẢI TIẾN FCM-R. JBIS, . Retrieved from http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/75