Huấn, ., & Thuân, N. 2015 Dec 18. XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH RỦI RO BẰNG TÍCH HỢP LOGIC MỜ VÀ THUẬT TOÁN GOM CỤM MỜ CẢI TIẾN FCM-R. JBIS. [Online] :