Huấn, Đoàn, & Nguyễn Đình Thuân. " XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH RỦI RO BẰNG TÍCH HỢP LOGIC MỜ VÀ THUẬT TOÁN GOM CỤM MỜ CẢI TIẾN FCM-R." JBIS [Online], (2015): n. pag. Web. 22 Jul. 2024