Huấn, Đoàn, AND Thuân, Nguyễn. " XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH RỦI RO BẰNG TÍCH HỢP LOGIC MỜ VÀ THUẬT TOÁN GOM CỤM MỜ CẢI TIẾN FCM-R" JBIS [Online], (18 December 2015)