TÂM, Đặng Công; TRANG, Trần Hồng; ĐỨC, Dương Minh. DỰ BÁO THỜI ĐIỂM MUA BÁN CHỨNG KHOÁN KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP PHÂN ĐOẠN DỮ LIỆU VÀ VECTƠ HỖ TRỢ HỒI QUY. JBIS, [S.l.], dec. 2015. Available at: <http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/76>. Date accessed: 22 july 2024.