Tâm, ., Trang, T., & Đức, D. (2015). DỰ BÁO THỜI ĐIỂM MUA BÁN CHỨNG KHOÁN KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP PHÂN ĐOẠN DỮ LIỆU VÀ VECTƠ HỖ TRỢ HỒI QUY. JBIS, . Retrieved from http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/76