Tâm, ., Trang, T., & Đức, D. 2015 Dec 18. DỰ BÁO THỜI ĐIỂM MUA BÁN CHỨNG KHOÁN KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP PHÂN ĐOẠN DỮ LIỆU VÀ VECTƠ HỖ TRỢ HỒI QUY. JBIS. [Online] :