Tâm, Đặng, Trần Hồng Trang, & Dương Minh Đức. " DỰ BÁO THỜI ĐIỂM MUA BÁN CHỨNG KHOÁN KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP PHÂN ĐOẠN DỮ LIỆU VÀ VECTƠ HỖ TRỢ HỒI QUY." JBIS [Online], (2015): n. pag. Web. 22 Jul. 2024