Tâm, Đặng, Trang, Trần, AND Đức, Dương. " DỰ BÁO THỜI ĐIỂM MUA BÁN CHỨNG KHOÁN KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP PHÂN ĐOẠN DỮ LIỆU VÀ VECTƠ HỖ TRỢ HỒI QUY" JBIS [Online], (18 December 2015)