Hiền, Phan. " SỬ DỤNG SỰ TƯƠNG QUAN VỊ TRÍ CỦA CÁC TỪ KHOÁ ĐỂ XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XẾP HẠNG CÁC ĐOẠN VĂN THEO TIÊU CHÍ LÀ MỨC ĐỘ GIỐNG VỚI MỘT ĐOẠN VĂN KHÁC" JBIS [Online], (18 December 2015)