LỆ, Đỗ Thị Bích et al. BIỂU DIỄN DỮ LIỆU NHIỀU CHIỀU TRONG KHÔNG GIAN BA CHIỀU. JBIS, [S.l.], dec. 2015. Available at: <http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/78>. Date accessed: 22 july 2024.